Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Seeh B.V.  gevestigd te Wielkamp 1E, 5301 DB in Zaltbommel, Nederland.hierna te noemen: Seeh

Artikel 1 Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  Seeh: de gebruiker van de algemene voorverkoop- en leveringsvoorwaarden tevens handelend onder de naam Hans Anders Zakelijk en Werkbrillen.nl;
  Koper: De wederpartij van seeh., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  Overeenkomst: De overeenkomst tussen seeh. en koper;
  Hans Anders: Het onderdeel van Hans Prijsoptiek B.V. bestaande uit een keten van winkels;
  Gebruiker: De natuurlijke persoon die een door koper gekocht product zal gebruiken.

Artikel 2 Algemeen

 • De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Seeh en een koper waarop Seeh deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Seeh, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Seeh en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Seeh.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. seeh. en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 • Elke afwijking van deze voorwaarden geldt slechts eenmalig of voor een duidelijk aangegeven tijdsperiode en is slechts van kracht na schriftelijke bevestiging.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • De door Seeh gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Seeh is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 • Levertijden in offertes van Seeh zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Seeh daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Seeh anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Seeh niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 • Wanneer er meerdere klanten partij zijn bij een overeenkomst zijn zij allen hoofdelijk gebonden aan de nakoming van de verplichtingen jegens seeh.

Artikel 3.2 Het verlenen van een opdracht

 • Een overeenkomst tussen Seeh en koper komt tot stand door:

  - het plaatsen van een bestelling via de website van Seeh of;
  - het inleveren van een opdrachtbon door een gebruiker bij een Hans Anders filiaal.
 • Na het beschikbaar stellen van de opdrachtbonnen door Seeh valt de verantwoordelijkheid voor de uitgifte van deze opdrachtbonnen volledig onder die van de koper.
 • Een opdrachtbon dient te zijn voorzien van naam en adres van de koper, bonnummers en uitgiftedatum.
 • Kopieën van opdrachtbonnen zijn niet geldig en worden niet geaccepteerd.
 • De opdrachtbonnen moeten compleet worden ingeleverd:

  - 1e exemplaar, bestemd voor Seeh
  -
  2e exemplaar, bestemd voor Hans Anders
  - 3e exemplaar, bestemd voor de medewerker

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 • Seeh zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Seeh het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Seeh aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Seeh worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Seeh zijn verstrekt, heeft Seeh het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 • Seeh is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Seeh is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Seeh. kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Seeh de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door Seeh of door Seeh ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Koper vrijwaart Seeh voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

 • Levering geschiedt:

  - door het afhalen van de goederen bij het magazijn van Seeh of;
  - door het afhalen van de goederen bij een Hans Anders filiaal of;
  - door levering aan de koper vanuit het magazijn van Seeh
 • De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Als moment van ter beschikking stellen geldt het einde van de termijn waarbinnen de zaken kunnen worden afgehaald, of – indien vervoer of verzending door Seeh is overeengekomen – het moment (naar keuze van Seeh) waarop Seeh de zaken aan het overeengekomen adres aanbiedt.
 • Afroeporders welke niet binnen de overeengekomen termijn door koper in hun geheel zijn afgeroepen geven Seeh het recht de nog niet afgeroepen goederen aan de koper toe te zenden. De koper is verplicht de goederen te accepteren en te betalen.
 • Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Seeh gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Indien de koper voor de duur van 14 dagen blijft weigeren af te nemen, is Seeh gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de koper 100% van de transactiewaarde verschuldigd blijft, vermeerderd met rente en kosten daarover, en onverminderd het recht op vergoeding van werkelijke of hogere schade.
 • Indien de zaken worden bezorgd is Seeh gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 • Indien Seeh gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Seeh ter beschikking heeft gesteld.
 • Indien Seeh een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Seeh schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Seeh is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Seeh is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 • Klantspecifieke goederen worden slechts op voorraad gehouden na ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst. Het overeengekomen voorraadniveau dient steeds binnen de 12 maanden te worden afgenomen. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de koper de resterende voorraad binnen 1 maand af te nemen. Niet tijdige afname geeft Seeh het recht niet afgenomen klantspecifieke voorraad te factureren. Koper is dan verplicht die factuur te voldoen ongeacht eventuele afroep en/of levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht (annulering)

 • Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de zaak het recht de bestelling te annuleren, zij het dat Seeh te allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.
 • De voorwaarden die Seeh stelt bij annulering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):

  - Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd en ongebruikt, inclusief bijbehorende documentatie en garantiebewijzen en inclusief een kopie van de factuur van Seeh.
  - De te retourneren zaken dienen degelijk verpakt te zijn in originele verpakking en aan de buitenkant duidelijk voorzien van de gegevens van de koper en het ordernummer. De koper is verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens het transport, als gevolg van het niet degelijk verpakken van de te retourneren zaken.
  - De retourzending geschiedt door en voor rekening van koper.
 • Waardevermindering van geretourneerde producten, om welke reden dan ook, komt voor rekening van de koper.
 • Het recht tot annulering geldt niet in geval van:

  - Software, beeld- of geluidsdragers of computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;
  - Speciaal voor koper/gebruiker bestelde of samengestelde producten
  - De levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  - Speciaal voor koper/gebruiker aangemeten of op maat gemaakte producten
  - OP=OP producten;
  - Producten waarvan Seeh uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.
  - Alle zaken die vervaardigd zijn volgens specificaties van de koper/ gebruiker en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper/ gebruiker, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • Na correcte retourontvangst, conform bovengenoemde voorwaarden, ontvangt koper binnen 30 dagen de terugbetaling van het door hem betaalde bedrag.

Artikel 7 Monsters en modellen

 • Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 8 Onderzoek, reclames

 • Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 • Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan seeh. te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
 • Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Seeh op de wijze zoals door Seeh aangegeven.
 • Zolang niet aan de volledige betalingsverplichting is voldaan, neemt Seeh klachten niet in behandeling. Seeh heeft altijd het recht om bij het in behandeling nemen van een klacht, in afwachting van de vraag of de klacht terecht is, een aanvullende zekerheid of betaling te verlangen, al dan niet op de derdengeldrekening van een door Seeh aan te wijzen advocaat of notaris, alvorens een klacht in behandeling te nemen.

Artikel 9 Vergoedingen, prijs en kosten

 • Indien Seeh met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Seeh niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien zich tussentijdse prijswijzigingen hebben voorgedaan.
 • Seeh mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.
 • De door Seeh gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder kleine orderkosten (verzend- en administratiekosten), tenzij anders aangegeven.
 • Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of (nog niet doorgevoerde) prijswijzigingen. Prijzen zoals vermeld in de webshop kunnen afwijken van de prijzen in de winkel. De koper kan daar geen rechten aan ontlenen.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Seeh zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Seeh de koper hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast tarief is overeengekomen zal Seeh daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 • In afwijking van het te dezen bepaalde zal Seeh geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 11 Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum (tenzij een afwijkende termijn schriftelijk is overeengekomen), op een door Seeh aan te geven wijze (bankoverschrijving of automatische incasso) in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Ingeval de machtiging tot automatische incasso is verleend middels het inleveren van een door Seeh beschikbaar gestelde opdrachtbon aan een filiaal van Hans Anders vindt betaling plaats conform de voorschriften en procedures van Interpay BV.
 • Indien koper, om welke reden dan ook, in gebreke blijft in de betaling van het verschuldigde binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Seeh op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 • Seeh heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Seeh kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 • Seeh kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 • Seeh heeft te allen tijde het recht (alsnog) vooruitbetaling te verlangen of het door de koper doen stellen van zekerheid tot betaling, waaraan terstond dient te worden voldaan.
 • Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening en zonder het recht van de wederpartij tot (conservatoire) beslaglegging ten laste van Seeh.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Seeh geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Seeh totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Seeh gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Seeh zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Door Seeh geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • Voor het geval dat Seeh zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Seeh of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van sSeeh zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 13 Garantie

 • Seeh staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • De Consument heeft jegens Seeh enkel recht op garantie indien en voor zover aan Seeh (nog) garantie wordt verstrekt door de leverancier van Seeh of de fabrikant, behoudens voor zover dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een verderstrekkende garantie voorschrijven of dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Tot verdere garantie of aansprakelijkheid is Seeh niet gehouden.
 • De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Seeh.
 • Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Seeh de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door koper, naar keuze van Seeh, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Seeh te retourneren en de eigendom aan Seeh te verschaffen.
 • De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Seeh, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 • De consument heeft jegens Seeh enkel recht op garantie indien de consument aan alle betalingsverplichtingen jegens Seeh heeft voldaan.

Artikel 14 Incassokosten

 • Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.
 • Indien Seeh redelijkerwijs hogere kosten heeft moeten maken, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Seeh heeft bovendien altijd het recht de werkelijke schade te vorderen.
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
 • Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 • Seeh is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  - Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  - Koper geraakt in staat van faillissement, surseance van betaling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van)de koper;
  - Na het sluiten van de overeenkomst Seeh ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  - Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 • Voorts is Seeh bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Seeh op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Seeh de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Seeh behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 • Indien Seeh aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 • Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Seeh het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 • Indien door Seeh geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Seeh jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 • Indien Seeh aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de koopprijs, althans de koopprijs van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Seeh in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Seeh aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Seeh toegerekend kan worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Seeh is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen – doch niet uitsluitend –  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Seeh of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 • Indien door Seeh geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Seeh jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 • Indien Seeh aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de koopprijs, althans de koopprijs van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Seeh in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Seeh aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Seeh toegerekend kan worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Seeh is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen – doch niet uitsluitend –  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Seeh of zijn ondergeschikten.

Artikel 18 Risico-overgang

 • Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Seeh geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Seeh niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Seeh worden daaronder begrepen.
 • Seeh heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Seeh zijn verbintenis had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zoveel Seeh ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Seeh gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke vordering.

Artikel 20 Vrijwaringen

 • De koper vrijwaart Seeh voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • Indien koper aan Seeh informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Seeh zich de rechten en bevoegdheden voor die Seeh toekomen op grond van de Auteurswet.
 • Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Seeh tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Seeh, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 • Alle door Seeh eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Seeh worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 • Seeh behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Seeh gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Seeh zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Seeh niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23 Niet-overname personeel

 • De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Seeh, medewerkers van Seeh of van ondernemingen waarop Seeh ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24 Geschillen

 • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de koper en Seeh worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch, dan wel, naar keuze van Seeh door de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen Seeh en de koper is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 26 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

De algemene voorwaarden zijn hier ook te downloaden als PDF.